main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 12.07.2024
Meniny ma: Nina
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Projekt APVV č. 0797-12
„Slovenská kinematografia po roku 1989“


ANOTÁCIA:
Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied je hlavným riešiteľom, t. j. koordinátorom projektu č. 0797-12 APVV „Slovenská kinematografia po roku 1989“ (Slovak Cinema after 1989). Zámerom projektu je mapovať charakter zmien, ktorými prešla slovenská kinematografia od konca 20. storočia až po súčasnosť – a to tak v zmysle inštitučných, ekonomických a legislatívnych zmien po roku 1989, ako aj v zmysle časovo menej presne vymedzených premien naratívnych schém, žánrovej štruktúry, foriem reprezentácie, rétoriky či vzťahovania sa k spoločensko-politickej skutočnosti. Pôjde o komplexné zmapovanie i vytvorenie novej periodizácie súčasnej slovenskej kinematografie. Dôraz bude položený na variabilitu a vzájomnú komplementaritu metodologických prístupov, zodpovedajúcich aktuálnym trendom skúmania kinematografie ako inštitúcie, ktorej charakter určuje aj výsledné estetické formy a spoločenské funkcie filmu. Spoluriešiteľom projektu je Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Projekt združuje viacero generácií najdôležitejších odborníkov na danú tému z oboch inštitúcií.

REALIZÁCIA PROJEKTU: 1. 10. 2013 – 30. 09. 2017

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 13. 05. 2024 - ©Mike