main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 09.08.2022
Meniny ma: Ľubomíra
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur
Foto Dudkova

doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka, zástupkyňa riaditeľky

Narodená 1977 v Levoči
e-mail: janadudkova@gmail.com
mobil: (+421) 907 570 204

Vzdelanie:
2001 – Mgr. (magister) v odbore filmové a televízne umenie a veda – Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová televízna fakulta, diplomová práca „Bez mena otca. Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu: nostalgia, hystéria, melanchólia“
2005 – PhD. (doctor philosophiae) – Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová televízna fakulta, dizertačná práca „Balkanizmus a srbský film 1989-2005“
2007-2008: odborná stáž na Katedre filmových studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Praha, Česká republika)
2011 – doc. (docent) – FTF VŠMU v Bratislave, habilitačná práca „Slovenský film v ére transkulturality“

Vedecké zameranie:
post-socializmus v slovenskej kinematografii a televíznom filme, vybrané témy teórie filmu, postkoloniálne teórie a balkanizmus, balkánske kinematografie

Zamestnania:
od 2001 – Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV (predtým Kabinet divadla a filmu SAV)
2001-2012 – Filmová a televízna fakulta, VŠMU v Bratislave
2013 – Katedra filmových studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Praha, Česká republika)

Pedagogická činnosť:
Prednáša v rámci doktorandského štúdia v ÚDFV SAV ako EVI FF UKF Nitra. V roku 2013 pôsobila na mieste docentky na Katedre filmových studií FF UK v Prahe (kde prednášala dejiny filmu a viedla semináre o postkolonializme a súčasnej slovenskej kinematografii), v rokoch och 2001-2012 prednášala ako odborný asistent na FTF VŠMU v Bratislave (dejiny svetového a slovenského filmu, filmovú reč, kritické semináre o reprezentáciách východnej Európe, balkanizme a multikulturalite) a v roku 2008 viedla v rámci odbornej stáže na FF UK v Prahe seminár o balkanizme a balkánskych kinematografiách.

Komunikačné cudzie jazyky:
angličtina, srbčina, chorvátčina, čeština

Pôsobenie v poradných a odborných orgánoch:
od 2000: redaktorka časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon (vydáva ASFK, Bratislava)
2005-2007: členka Výberovej komisie MFF ArtFilm, Trenčianske Teplice
2005-2009: členka redakčnej rady teatrologického časopisu Slovenské divadlo (vydáva ÚDFV SAV, SR)
2006: kurátorstvo sekcie Iný Balkán, MFF Bratislava
od 2007: členka redakčného okruhu časopisu pre teóriu, históriu a estetiku filmu Iluminace (vydáva NFA, Praha)
2008-2015: členka komisie č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (VEGA)
2009: dramaturgická príprava sekcie Srbský film, FEBIOFEST Bratislava
od 2010: členka medzinárodnej rady časopisu Studies in Eastern European Cinema (vydáva Routledge, Veľká Británia)
od 2010: členka odborných komisií Audiovizuálneho fondu (striedavo programy 3 a 1.3)
od 2012: členka grémia Ceny Iluminace za najlepšiu vedeckú prácu v oblasti filmových štúdií
2015: vedúca programového výboru 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Screen Industries in East-Central Europe - Transformation Processes and New Screen Media Technologies
od 2016: členka Odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 2.1.6 estetika na Filozofickej fakulte UKF v Nitre
od 2016: členka Odborovej rady pre filmovú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe, ČR

Ocenenia:
2002, 2009 a 2012 – tvorivá prémia Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu v oblasti audiovizuálnej teórie a kritiky za knihy Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu (2001), Balkán alebo metafora. Balkanizmus a srbský film 90. rokov (2008) a Slovenský film v ére transkulturality (2011)
2013 – certifikát grantovej agentúry VEGA o dosiahnutí vynikajúcich výsledkov za projekt VEGA 2/0171/12 - Multikulturalita vo filmovej teórii a praxi
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 30. 06. 2022 - ©Mike