main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 21.04.2024
Meniny ma: Ervín
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur
Foto Knopova

doc. PhDr. Elena Knopová, PhD.

riaditeľka, samostatná vedecká pracovníčka

Narodená: 1981 v Banskej Bystrici
E–mail: elena.knopova@savba.sk
Tel.: +421 2 5477 7193
Fax: +421 2 5477 3567
Mobil: +421 904 684 130

Vedecké zameranie:
teória súčasnej slovenskej a európskej drámy a divadla, sociálne a pragmatické funkcie súčasného divadla

Komunikačné cudzie jazyky:
angličtina, nemčina, čeština

Vzdelanie:
2002 – Bc. v odbore divadelné umenie: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, bakalárska práca „Interakcia jednotlivých umeleckých druhov v divadelnom umení“
2004 – Mgr. v odbore masmediálne štúdiá: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie; diplomová práca „Špecifiká televíznej a divadelnej dramaturgie“
2005 – PhDr. v odbore masmediálne štúdiá: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie; rigorózna práca „Televízna dramaturgia a divadlo. Masmediálna verzia slovenského klasika“
2009 – PhD. v odbore dejiny a teória divadelného umenia: Kabinet divadla a filmu SAV – Divadelná fakulta VŠMU; dizertačná práca „K teórii súčasnej slovenskej drámy (po roku 1990)“
2010 – 2014 – štipendium podporného fondu Štefana Schwarza SAV 2020 – doc. v odbore divadelné umenie: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta; habilitačná prednáška „Divadlá, ktoré žijú svoju dobu“

Zamestnania:
2002 – Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen, dramaturgia
2003 – Mestské divadlo, Žilina, dramaturgia
od 2005 – Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV (predtým Kabinet
divadla a filmu SAV, neskôr Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV), vedecká pracovníčka, od r. 2014 aj riaditeľka
od 2007 – Akadémia umení Banská Bystrica, odborná asistentka a neskôr docentka na Fakulte dramatických umení

Pedagogická činnosť:
Prednáša v rámci doktorandského štúdia v ÚDFV SAV ako EVI FF UKF Nitra a na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Pôsobenie v poradných a odborných orgánoch:
2021 – členka Rady kvality Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – Komisia pre humanitné vedy
2018 –2020 – členka Prezídia Akadémie divadelných tvorcov (v súčasnosti Dozornej rady)
2017 – 2020 – členka Dramaturgickej rady Divadla Andreja Bagara v Nitre
od 2016 – členka redakčnej rady časopisu Culturologica Slovaca
2016 – 2019 – členka odbornej komisia Fondu na podporu umenia – Podprogramy 2.3 a 3
od 2016 – členka Komisie č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (VEGA)
od 2016 – členka Odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor estetika/filozofia na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
od 2016 – členka Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici
od 2015 – členka redakčnej rady časopisu Slovenské divadlo
od 2013 – členka Akademického senátu Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
od 2011 – členka Odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 2.2.4 Divadelné umenie Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
2011 – 2013 – členka Rady Slovenského národného divadla (poradný orgán generálneho riaditeľa SND)
od 2007 – členka Slovenskej sekcie AICT

Ocenenia:
2018 – Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenských vied za dielo Súčasné slovenské divadlo v dobe spoločenských premien
2012 – Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku v kategórii Vedecko–technický tím roka za kolektívne dielo Dejiny slovenskej drámy 20. storočia
2010 – Ocenenie prezidenta SR J. E. Ivana Gašparoviča pre mladého vedca SAV do 33 rokov za výsledky svojej vedeckej práce v predchádzajúcich dvoch rokoch – monografia Svet kontroverznej drámy

Fotogaléria

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 25. 08. 2023 - ©Mike