main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 09.08.2022
Meniny ma: Ľubomíra
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-ur



content-ulcontent-ur
Foto Knopova

PhDr. Elena Knopová, PhD.


riaditeľka, samostatná vedecká pracovníčka

Narodená 1981 v Banskej Bystrici
e-mail: elena.knopova@savba.sk
tel.: (+421 2) 5477 7193
fax: (+421 2) 5477 3567
mobil: (+421) 904 684 130

Vzdelanie:
2002 – Bc. (bakalár) odbor divadelné umenie – Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, záverečná práca: „Interakcia jednotlivých umeleckých druhov v divadelnom umení“
2004 – Mgr. (magister) – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, diplomová práca: „Špecifiká televíznej a divadelnej dramaturgie“
2005 – PhDr. (doktor filozofie) – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, rigorózna práca: „Televízna dramaturgia a divadlo. Masmediálna verzia slovenského klasika“
od 2006 – externé doktorandské štúdium – Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, odbor Dejiny a teória divadelného umenia, téma dizertačnej práce: „K teórii súčasnej slovenskej drámy (po roku 1990)“

Zamestnania:
2002 – Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen, dramaturgia
2003 – Mestské divadlo, Žilina, dramaturgia
od 2005 doteraz – Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV (predtým Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava)
od 2007 doteraz - Akadémia umení Banská Bystrica, odborná asistentka

Pedagogická činnosť:
Prednáša v rámci doktorandského štúdia v UDFV SAV ako EVI FF UKF Nitra (predmety Poetiky a trendy postmoderného divadla, Princípy mimézis a fikcie v dramatickom umení, Dramatický text a divadlo) a na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici predmety Teória drámy, Teória divadla – hodnotové systémy a divadelná tvorba, Metodológia divadelnej vedy, Dramatický text a divadlo.

Vedecké zameranie:
teória súčasnej slovenskej drámy, divadelná a televízna dramaturgia, teória a dejiny masmédií

Komunikačné cudzie jazyky:
angličtina, nemčina, čeština

Pôsobenie v poradných a odborných orgánoch:
od 2009 – členka komisie SAV pre rovnosť príležitostí
od 2010 - tajomníčka Vedeckého kolégia SAV pre vedy o jazyku, literatúre a umeniach
od 2011 – členka Odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 2.2.4Divadelné umenie Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
2011 – 2013 – členka Rady Slovenského národného divadla (poradný orgán generálneho riaditeľa SND)
2011 - 2014 – členka odbornej komisie grantového systému MK SR - Programu 4 Umenie, Podprogramu 4. 1 – Divadlo a tanec v rokoch 2011 – 2014
od 2013 – členka Akademického senátu Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len FDU AU)
2016 – 2020 – členka Odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 2.1.6 estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
od 2016 – členka odbornej komisia Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov FPU pre Program 2.3
od 2016 – členka komisie č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (VEGA)
od 2016 - členka Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici

Fotogaléria

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 30. 06. 2022 - ©Mike