main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 21.04.2024
Meniny ma: Ervín
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

100 rokov Slovenského národného divadla

12. novembra 2014 sa v Malom kongresovom centre VEDY, vydavatežstva SAV uskutočnila diskusia o projekte inscenačných dejín SND v rokoch 1920 – 1938.
Stretnutie bolo súčasou I. etapy projektu pripravovanej knižnej publikácie 100 rokov Slovenského národného divadla, na ktorom sa podiežajú riešitežky z ÚDFV SAV (Michaela Mojžišová, Mgr. PhD., Dagmar Podmaková, PhDr., CSc.) a z Divadelnej fakulty VŠMU, Katedra divadelných štúdií (Nadežda Lindovská, doc. PhDr., PhD.).

Okrúhly stôl bol zameraný na informácie a diskusiu na dané témy:
- informácia o projekte 100 rokov Slovenského národného divadla: ciele, perspektívy, prínos,
- informácia o pilotnej časti projektu (inscenačné dejiny SND 1920 – 1938),
- problematika teatrologického výskumu zameraného na inscenačné dejiny – príklady a skúsenosti (100 rokov MCHAT, Dejiny požského divadla atď.),
- metodologické prístupy k výskumu inscenačných dejín, problematika ne/dostatočnosti archívnych zdrojov a podkladov pre rekonštrukcie inscenácií z rokov 1920 – 1938,
- rozšírenie výskumného tímu projektu 100 rokov SND pre ďalšie etapy bádania (1938 – 1945; 1945 – 1970; 1970 – 1989; od 1990) o špecialistov nielen z oblasti činohry, ale tiež opery a baletu.

Pozvanie prijali teatrológovia, historici slovenského divadla, divadelní kritici, doktorandi – prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., PhDr. Andrej Maašík, PhD., Mgr.art. Vladimír Predmerský, doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD., Mgr. art. Zdenka Pašuthová, ArtD., Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, CSc., Mgr. Martin Timko, Mgr. Dária Fojtíková Fehérová, PhD., ArtD., Mgr. art. Karol Mišovic, Mgr. art. Martin Bendik, PhD., Mgr. art. Peter Mao, Mgr. Juliana Beňová, Mgr. Elena Blahová-Martišová, Mgr. Silvia Kapráliková a ďalšie kolegyne, kolegovia.
Prítomní mali možnos si prezrie aj publikácie, o ktorých autorky úvodného slova hovorili – dvojzväzkovú publikáciu Moskovskij chudožestvennyj teatr. Sto let. Moscow Art Theatre: One Hundred Years a jej pokračovanie Moskovské umelecké divadlo 100+/ Moscow Art Theatre: 100+, ako aj Inscenácie dvadsiateho storočia.

Uverejňujeme minimálne krátený a autorizovaný prepis diskusie.

Pracovné stretnutie – okrúhly stôl na tému Slovenské (národné) divadlo v zrkadle archívnych materiálov. Divadelné inscenácie 1920 – 1938 (činohra, opera, opereta) je súčasou riešenia projektu VEGA č. 2/0070/13 a 1/0070/13.


O slovenskej dráme na pomedzí Európy a Ázie
Festival Reažnyj teatr v Jekaterinburgu

Začiatkom septembra 2015 sa dve riešitežky projektu VEGA – 100 rokov Slovenského národného divadla – Dagmar Podmaková a Nadežda Lindovská zúčastnili na pozvanie ruskej strany divadelného festivalu Reažnyj teatr v Jekaterinburgu. Festival má v Ruskej federácii vysoké renomé a patrí medzi najkvalitnejšie v oblasti činoherného divadla. Impulzom vycestova do mesta na južnom Urale bolo zaradenie hry slovenského dramatika Osvalda Zahradníka Sólo pre bicie (hodiny) na festivalový plagát.
Práve inscenácia tejto hry v činohernom súbore Slovenského národného divadla v réžii Petra Mikulíka (1972) začala od jesene 1970 (posledné predstavenie Karvašovej hry Absolútny zákaz) písa novú históriu súčasnej slovenskej dramatiky. A svoju históriu odvtedy začalo písa aj Sólo pre bicie (hodiny) po európskych javiskách. Pripomeňme len legendárnu inscenáciu Sóla v Moskovskom umeleckom akademickom divadle (MCHAT) v Moskve v roku 1973 v réžii Olega Jefremova, s vežkým podielom režiséra stážistu – dnes známeho v celoeurópskom priestore – Anatolija Vasilieva. Hrali v nej hviezdy Umeleckého divadla, ktoré pracovali ešte s K. S. Sanislavským či V. I. Nemirovičom-Dančenkom. Dodnes sa televízny záznam z tohto predstavenia vysiela na viacerých kanáloch ruskej televízie, predáva sa na audionosičoch. Teda hra a jej autor sú v Rusku dostatočne známe. Aj po štyridsiatich rokoch je Sólo stále populárne, len za posledné dva roky malo na ruských javiskách niekožko nových uvedení. Preto premiéra tejto hry v naštudovaní Sverdlovského štátneho činoherného akademického divadla nebola prekvapením, lež príjemným poznaním.
Napriek množstvu nových ruských hier, najmä tzv. novej drámy, niet veža textov pre starších členov súborov. Aj v ruskej kultúre absentuje väčší podiel dramatických textov o strete generácií, zmene hodnôt, o životných postojoch, uvedomovaní si zachovania stálych potrieb a pocitov v každodennom živote, medzi ktoré patria aj také jednoduchosti, že sa žudia vzájomne počúvajú a vážia si jeden druhého. Zahradníkovo Sólo pre bicie (hodiny) obsahuje mnohé z týchto aj pre dnešok aktuálnych tém. Preto bude aj pri tejto práci zaujímavé porovnávanie bratislavskej inscenácie zo 70. rokov a tých už z 21. storočia.
Na podnet oboch riešiteliek sa v rámci festivalu konal seminár o súčasnom slovenskom divadle s príznačným názvom Od Osvalda Zahradníka po dokumentárne divadlo a performanciu. V priestoroch Sverdlovského Zväzu divadelných pracovníkov sa v Dome herca 7. septembra stretli študenti umeleckých škôl, divadelníci, novinári, aby sa z úvodných vstupov D. Podmakovej a N. Lindovskej dozvedeli nielen o súčasnom slovenskom divadle, ale mohli aj diskutova o najnovších smerovaniach divadla na Slovensku a o celkovej situácii v kultúre. Hovorilo sa o vplyve existencializmu na slovenskú drámu, o feminizácii slovenského divadla, rodovom, ale aj národnostnom divadle. Prítomní sa dotkli aj problematiky prekladu (napr. aj pri názve Sólo pre bicie (hodiny) – preklad do ruského jazyka Solo dža časov s bojem). V posledných rokoch vyšli v Rusku dva knižné zborníky s prekladmi slovenských hier starších autorov, ale aj tej najmladšej generácie – Uviadšij sad žubvi. Osem slovackijch pies, 2008; Antologija sovremennoj slovackoj dramaturgii, 2014. (Viac http://vk.com/domaktera_ekb.) Do knižnice Zväzu divadelných pracovníkov v Jekaterinburgu pribudli ďalšie dve vydania v anglickom jazyku (Contemporary Slovak Drama) a časopis Slovenské divadlo v slovenskom a anglickom jazyku. O podujatiach, divadelných archívoch, inscenácii Sóla, ale aj o iných zaujímavých inscenáciách domácich a sibírskych divadiel budú riešitežky písa do odborných časopisov.
Domáci majú záujem rozvíja spoluprácu aj v teatrologickej oblasti. Jekaterinburg je vstupnou bránou do Ázie. Je nielen centrom priemyslu a množstva univerzít s prevahou technických vied, ale vyznačuje sa aj pozitívnym vzahom ku kultúre a divadlu. V rokoch 1924 – 1991sa mesto volalo Sverdlovsk, v roku 1991 sa navrátilo k pôvodnému názvu Jekaterinburg, ale mnohé pomenovania kultúrnych a iných inštitúcií zostali v pôvodnom názve aj preto, že naďalej sa používa oficiálne označenie „Sverdlovská oblas“. Pre cudzincov bolo mesto prístupné až do začiatku 90. rokov len na priepustku. V súčasnosti je po Moskve a Petrohrade tretím najnavštevovanejším mestom Ruskej federácie aj preto, že leží na ceste Transibírskej magistrály. Je viac európske ako ázijské, v minulosti tam pôsobilo viacero významných ruských a nemeckých architektov, čomu svedčia aj zachované architektonické objekty konštruktivizmu.

Dagmar Podmaková

Fotografie zo seminara o slovenskom divadle v Jekaterinburgu.Diskusia
Meno:
Kontaktny e-mail:
Odkaz:

Napisal: Veanna : 14.05.16 - 02:01:45
Huge fan of the site. I enjoy all of your articles but my favorite is your “take” on the daily news. I can find the news other places but your opinion on such things as if a hot streak is a flash in the pan or something more, if a player will turn it around, and if a youngster is truly developing a 802skillଅ is unparalleled. Keep up the good work and great supporting evidence.

Napisal: Lottie : 10.05.16 - 23:57:03
It's great to find soemone so on the ball

Napisal: Sanjeev : 14.09.15 - 08:59:32
No, paalvt jak paalvt, tedm bych si nebyla asi až tak jiste1, ale minime1lně umedm skvěle klesat ke dnu! :)(Awww :3) Doteď jsem to neznala, ale naprosto che1pu. Ach, vedm, že to nebylo fačelem, ale kdybys tak slyšela, jak jsem to cele9 propištěla a jake9 zvuky jsem ze sebe doke1zala při pohledu na ty tučňe1ky vyloudit, ztratila bys ke mně všechen respekt :DPokud vedm, tak nepřiznal, ale na tohle člověk ani nepotřebuje gay radar , aby při pohledu na Yoshikiho nabyl naproste9 jistoty a ske1lopevne9ho přesvědčened v jeho schopnost rozpouštět ledy. Kdyby se pokusil o jakfdkoliv coming out, mysledm, že bych se pouze vědoucně pousme1la, me1vla rukou a de1l se věnovala původned činnosti.Mimochodem, v posledned kapitoly Yoshikiho životopisu nevěředm. On je na tom pro mě s umělosted na stejne9 farovni jako Gackt, což znamene1, že nepřipouštedm možnost, že by mohl kdy zemředt. A jelikož se me1 představa Gackta pohybuje někde mezi robotem a kusem plastu, ani on na tom nened o mnoho le9pe a proto tvrdedm, že jeho životopis konec medt nebude O:) Neživotne9 věci zkre1tka neumedrajed.Tak to jsme na tom podobně. Dokonce jsem i několikre1t objednala z Anna House a Bodyline, ale nakonec se moje ze1liba v lolita mf3dě změnila v nene1padnfd internetovfd stalking komunity a v ree1lu se projevuje přesně jednou v roce. Vždy pod stromeček k rozbalove1ned de1rků jsem loli, to je již tradice. Stromek, de1rky a je1. Ale jindy v roce jsem pouze neuvěřitelnfd šmedre1k, kterfd zne1 nejeden print a historii cele9 komunity až zpět do dob, kdy měla Pet blog na lidech a teprve psala čle1nek o tom, jak ušedt loliable kravatu. Holt když je v životě zbytečne9 a neupotřebitelne9, jsem schopna bfdt odbornedk na cokoliv :DSouhlasedm s tedm, že to chce poře1dnou de1vku odvahy. Ono i kdyby se na člověka nikdo blbě nededval, člověk si v tu chvedli ty blbe9 pohledy i vymysled, protože se cedted neuvěřitelně divně. Měla jsem lolitu jednou do divadla. Jednou a naposled.Poslednedho Jednorožce taky nezne1m, už se začedne1m regule9rně stydět :D Seznam četby doste1ve1 netušene9 rozměry!Je1 byla v době, kdy jsem četla HP knihy, zřejmě v tom spre1vne9m věku. Velmi se mi ledbily a zhltla jsem je vždy ihned po vyde1ned a ne1sledně několikre1t znovu. Asi před rokem jsem se o to pokoušela znovu, ale už po přečtened prvned kapitoly jsem si uvědomila - ono je to vlastně celkem špatně napsane9 a vůbec mě to nezaujalo! Navždy tedy budu vzpomednat na sce9ny typu Snape a Pobertův ple1nek a už tu kapitolu sve9ho života nebudu otevedrat. Nechci si kazit vzpomednky, raději si budu namlouvat, že to bylo kvalitně napsane9 čtivo :)(Pan Ne1měsedčnedk skle1de1 profesoru Snapeovi svou nejhlubšed factu a ze1roveň ho že1de1, aby svůj frňe1k nestrkal do cizedch ze1ležitosted.Pan Dvane1ctere1k souhlased s panem Ne1měsedčnedkem a chtěl by pouze dodat, že profesor Snape je odpornfd ničema.Pan Tichošle1pek by re1d vyje1dřil svůj fadiv, že takovfd idiot jako Snape se vůbec mohl ste1t profesorem.Pan Červedček přeje profesoru Snapeovi předjemnfd den a doporučuje: Slizoune, umyj si vlasy!. )PS1 - Ach, promiň, ale ačkoli se jedne1 o cized neštěsted a tedy bych neměla, musedm se sme1t! :D Zkus napsat velmi rozhořčenfd mail, třeba se tě někomu zželed. A minime1lně ti pote9 uvěřed, že jsi staršed osmi let :DPS2 - Mnohokre1t děkuju! <3PS3 - Co, kdy, kde, jak proč? (Odkdy?) Ayu teď o mě psala, že jsem jejed archenemy, že? A opovaž se někdy někam mizet, me1 drahe1 anonymned duše! :)
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 25. 08. 2023 - ©Mike