main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 09.08.2022
Meniny ma: Ľubomíra
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Aktuálne domáce projekty:

Názov projektu: Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra – kontinuita a diskontinuita
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
Doba riešenia: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
Program: APVV
Číslo: 15-0764
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: /
Anotácia Výskum slovenského divadla sa zameria na domácu tradíciu a komparatívne na európsky vplyv, ktorý bol prítomný od rokov jeho profesionalizácie (roku 1920) a ktorý ovplyvňuje aj súčasný stav na začiatku 21. Storočia. Cieľom projektu je v základnom výskume preskúmať slovenské divadlo a súvislosti interkultúrnej situácie, a to z viacerých uhlov – v oblasti dramatickej, režijnej, hudobnej, hereckej a scénickej. V slovenskom divadle, jeho činohre a opere, ktorými sa projekt zaoberá predovšetkým, išlo hlavne o interferencie s českými, nemeckými a ruskými inšpiráciami, ktoré boli v minulosti najvýznamnejšie, avšak postupne aj ďalšími: hlavne anglickými, francúzskymi a poľskými. Tento projekt vytvára kolektívnu platformu na riešenie nastolenej problematiky a na systematickú analýzu toho, čo najviac prispievalo a prispieva k prekračovaniu kultúrnych hraníc a posúva nás na medzinárodnú úroveň (v rámci jednotlivých divadiel, inscenácií a divadelných osobností). Projekt neobchádza tradíciu slovenského divadla, ale skúma jej postavenie v európskom kontexte. Výskumný tím nemôže ašpirovať na definitívny a celkový obraz, ale môže dať významný impulz pre pozornosť tejto téme, posunúť slovenskú teatrológiu k rozšíreniu optiky a cez interkultúrny dialóg nadviazať užšiu spoluprácu so zahraničnými teatrologickými pracoviskami.

Názov projektu: Inštitucionálne, produkčné a koprodukčné vzťahy medzi verejnoprávnou televíziou a pôvodnou filmovou tvorbou po roku 1989
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Palúch, PhD.
Doba riešenia: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Program: VEGA
Číslo: 2/0120/18
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: /
Anotácia: Výskumný projekt sa zameriava na analýzu vývoja historických súvislostí a ich vplyvov na inštitucionálne väzby, ktoré determinovali výrobné vzťahy medzi verejnoprávnou televíziou a pôvodnou televíznou a filmovou tvorbou na Slovensku po roku 1989. Na základe analýzy produkčného a koprodukčného zázemia je možné v rámci výskumu identifikovať kľúčový sumár najpálčivejších tém a oblastí, ktoré určovali charakter pôvodnej tvorby u nás v rôznych etapách spoločenského, kultúrneho a politického vývoja, a to bez ohľadu na vládnucu ideológiu, konkrétne vedenie verejnoprávnej televízie či dominujúcu kultúrnu politiku. Cieľom projektu je vyšpecifikovať zásadné problémy, ktoré vplývali na rozvoj slovenskej pôvodnej tvorby a zistiť aký je stav a trendy vo fungovaní verejnoprávnej televízie od roku 1989 po súčasnosť. Okrem analýzy dobových súvislostí budú členovia riešiteľského kolektívu venovať pozornosť aj výskumu estetických a rétorických funkcií v oblasti pôvodnej televíznej tvorby a to najmä v prípade hranej i dokumentárnej televíznej produkcie. V rámci možností sa projekt pokúsi zosumarizovať politické tlaky na výrobu relácií rôznych formátov a žánrov ako aj určiť dominantné impulzy pre smerovanie vývoja v oblasti pôvodnej televíznej tvorby. Politika verejnoprávnej televízie sa totiž častokrát menila, čo malo zásadný vplyv na smerovanie pôvodnej tvorby i na jej tvorivých pracovníkov.

Názov projektu: Poetiky súčasného scénického umenia
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.
Doba riešenia: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Program: VEGA
Číslo: 2/0110/19
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: /
Anotácia: Divadlo 20. storočia poznačili reformy prinášajúce nové myšlienky a umelecké iniciatívy. Moderné európske divadlo 21. storočia na ne veľkou mierou nadväzuje. Pôvodné poetiky a teoretické koncepty však už prestávajú postačovať: dnešní divadelníci sa posúvajú v dobe, v ktorej tvoria a na ktorú reagujú. Zámerom projektu je charakterizovať poetiky súčasného scénického umenia a definovať, ako funguje umelecko-spoločenský diskurz prostredníctvom dnešného „živého divadla“. Na divadlo bude nahliadané ako na umenie, ktoré popri poukazovaní na krízu hodnôt zároveň môže ponúkať východiská na jej prekonanie. Štruktúru projektu preto tvoria tri navzájom súvisiace okruhy, prostredníctvom ktorých sa dostaneme k poznávaniu súčasných poetík: výskum 1. archetypov v súčasnom divadle, 2. súčasného angažovaného divadla a autentického divadla. Projekt sa zameriava na základný výskum inscenačných a autorských postupov, ale aj na tematické a diskurzívne analýzy a komentovanú historiografickú, teoretickú a estetickú komparáciu.

Názov projektu: Cesta slovenského divadla od uzavretej k otvorenej spoločnosti (udalosti, osobnosti, inscenácie)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.
Doba riešenia: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Program: VEGA
Číslo: 2/0173/19
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: /
Anotácia: Projekt je primárne zameraný na skúmanie účinku spoločensko-politických udalostí na slovenské divadlo v období od normalizácie (august 1968) po súčasnosť. Výsledky sa premietnu do publikovania dejinných súvislostí politického diania a umeleckej tvorby divadiel, vplyvu divadelníkov a jednotlivcov na vývoj spoločnosti – vtedy a dnes. Riešitelia si budú všímať aj dopad spoločenských ruptúr, rôznych ideových i menej významných rozhodnutí, ktoré sa týkali konkrétnych diel do roku 1989 a aj v súčasnosti – v čase slobody tvorby, a to cez dramaturgie divadiel, tematické zameranie súčasnej dramatiky, zaoberajúcej sa minulosťou (osobnosti, vojna, činnosť ŠTB a i.), ako aj prítomnosťou (rôzne kauzy). Paralelne sa budú venovať aj skúmaniu premeny postáv dramatických diel a novým formám „katarzie“.
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 30. 06. 2022 - ©Mike