main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 18.10.2019
Meniny ma: Lukáš
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Aktuálne domáce projekty:

Názov: Divadlo ako komunikácia krízy hodnôt
Theatre as a communication of the crisis of values

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Elena Knopová, PhD.
Doba riešenia: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Program: VEGA
Číslo: 2/0170/16
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: /
Anotácia: V divadelnej teórii i tvorbe sa konfrontujeme s tematizáciou krízy hodnôt v jej mnohorakej podobe, ktorá je následkom dynamiky a dramatických premien v tradične chápanej či konštituovanej spoločnosti. Prelom 20. a 21. storočia prináša významné posuny v hodnotových interpretáciách oproti predchádzajúcim etapám. Otvára sa tak potreba synchrónneho a diachrónneho pohľadu na vzťah medzi svetom ako štruktúrou artikulovaných ľudských hodnôt a divadelným artefaktom ako umelecky konštituovanou hodnotou, negáciou či kritikou poriadku/chaosu sveta. Zámerom projektu je koordinovane, prostredníctvom prípadových štúdií charakterizovať uvedenú tendenciu v domácej inscenačnej i dramatickej tvorbe a zaradiť ju do širších európskych kontextov. V projektovanom výskume pôjde o analýzu vzťahu medzi divadelnou tvorbou a individuálnou i spoločenskou situáciou a zisťovanie, či súčasné slovenské i európske divadlo sprostredkúva kritický odraz, metaforu alebo model sveta.

Názov: 100 rokov Slovenského národného divadla Divadelné inscenácie 1938 – 1970 (Činohra, opera) – II. etapa
One Hundred Years of the Slovak National Theatre Theatre productions 1938 – 1970 (drama, opera), 2nd stage

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.
Doba riešenia: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Program: VEGA
Číslo: 2/0143/16
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: Divadelná fakulta VŠMU
Anotácia: Projekt nadväzuje na I. etapu výskumu inscenácií z oblasti činohry a opery SND. Dejiny Slovenského národného divadla budú predstavené prostredníctvom ďalšej série rekonštrukcií kľúčových inscenácií obdobia 1938 – 1970 (od sezóny 1938/1939). Súčasťou projektu budú čiastkové výstupy charakteru štúdií vychádzajúcich zo základného výskumu prierezových tém vedeckých štúdií ako podklad pre pripravovanú knižnú publikáciu 100 rokov SND. Na riešení tohto projektu sa zúčastnia riešitelia z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV a DF VŠMU.


Názov: Jezuitská školská dráma na Slovensku v 17. – 18. storočí
Jesuit school drama in Slovakia of 17th and 18 th century

Zodpovedný riešiteľ: Miroslav Varšo, Dr. Theol.
Doba riešenia: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Program: VEGA
Číslo: 2/0149/15
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV (do 31. 8. 2016); Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (od 1. 9. 2016)
Spoluriešiteľská inštitúcia: /
Anotácia: Jezuitská školská dráma na Slovensku v 17. - 18. storočí patrí medzi málo preskúmané oblasti, a to aj napriek nemalému množstvu zachovaných písomných informácií. Výskum tejto problematiky môže poodhaliť netušené kultúrne bohatstvo vzdelanosti a úlohu divadla v procese vzdelávania. Pozornosť sa v projekte bude zameriavať najprv na zachované latinské divadelné programy ako aj na hľadanie a následné spracovanie divadelných hier uvedených v ľudovej reči - Idiomate vulgaris, ako to uvádzajú zápisy v jezuitských kronikách. Následne sa bude skúmať úloha, miesto a prostriedky divadelnej drámy v procese vyzrievania integrálnej harmonickej osobnosti, aká mala byť výsledkom vzdelávania v jezuitských kolégiách.

Názov: Kritický hlas v slovenskej dokumentaristike: dominantné témy, dopad na spoločnosť, kritika inštitúcií
Critical Voice in Slovak Dokumentary Cinema: Main Topics, Influence at Society, Critics of Institutions

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martin Palúch, PhD.
Doba riešenia: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Program: VEGA
Číslo: 2/0128/15
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: /
Anotácia: Výskumný projekt sa zameriava najmä na kriticky orientované autorské dokumentárne diela, ktoré vznikli v slovenskej dokumentaristike. Na základe angažovanej dokumentaristiky sa nám podarí zostaviť sumár najpálčivejších oblastí a tém, ktoré priťahovali pozornosť autorov v rôznych obdobiach vývoja slovenskej dokumentaristiky, bez ohľadu na vládnucu ideológiu a politické zriadenie, ktoré v skúmanom období ovládalo slovenskú spoločnosť. Je veľmi otázne, kedy vlastne angažovaná dokumentaristika u nás vznikla, pretože jej hlavným zámerom bolo kritizovať súdobé nedostatky v rámci spoločenských vzťahov, nefunkčnosť systému, či poukazovať na inštitucionálne chyby a krivdy páchané v mene ideológie. Absolútny rozmach angažovanej dokumentaristiky nastal po roku 1989, keď prestali hroziť sankcie alebo represálie voči jednotlivým autorom. Z toho dôvodu za posledných 20 rokov zaznamenávame absolútnu renesanciu tohto žánru. Miera kritickosti sa stala pre istých filmárov normou.

Názov: Slovenská kinematografia po roku 1989
Slovak Cinema after 1989

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.
Program: APVV
Číslo projektu: APVV-0797-12
Doba riešenia: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: Filmová a televízna fakulta VŠMU
Anotácia: Projekt bude mapovať charakter zmien, ktorými prešla slovenská kinematografia od konca 20. storočia až po súčasnosť - a to tak v zmysle inštitučných, ekonomických a legislatívnych zmien po roku 1989, ako aj v zmysle časovo menej presne vymedzených premien naratívnych schém, žánrovej štruktúry, foriem reprezentácie, rétoriky či vzťahovania sa k spoločensko-politickej skutočnosti. Pôjde o komplexné zmapovanie a vytvorenie novej periodizácie súčasnej slovenskej kinematografie. Dôraz bude položený na variabilitu a vzájomnú komplementaritu metodologických prístupov, zodpovedajúcich aktuálnym trendom skúmania kinematografie ako inštitúce, ktorej charakter určuje aj výsledné estetické formy a spoločenské funkcie filmu.
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 14. 10. 2019 - ©Mike