main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 18.10.2019
Meniny ma: Lukáš
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Ukončené domáce projekty:

Názov: 100 rokov Slovenského národného divadla. Divadelné inscenácie 1920 – 1938 (činohra, opera) – I. etapa
One Hundred Years of the Slovak National Thetare. Theatre productions 1920 – 1938 (drama theatre, opera) – 1st stage

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.
Doba riešenia: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Program: VEGA
Číslo: 2/0070/13
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: Divadelná fakulta VŠMU
Anotácia: Cieľom projektu je spracovanie I. etapy výberu a charakteristiky inscenácií Slovenského národného divadla v rokoch 1920 - 1938 z oblasti činohry a opery ako podklad pre pripravovanú knižnú publikáciu 100 rokov Slovenského národného divadla. Dejiny SND budú predstavené prostredníctvom série rekonštrukcií kľúčových inscenácií. Súčasťou projektu budú čiastkové výstupy, ktoré budú mať charakter štúdií vychádzajúcich zo základného výskumu nových prierezových tém.

Názov: Divadlo NÓ – modely a perspektívy
Noh Theatre – models and visions

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Anna Hlaváčová, CSc.
Doba riešenia: 1. 1. 2013 – 31. 8. 2015
Program: VEGA
Číslo: 2/0047/13
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: /
Anotácia: Projekt nadviaže na doterajší pôvodný výskum problematiky orientálneho divadla, konkrétne japonského Nó. Cieľom je aplikovať abstrahovaný teoretický model tejto divadelnej formy na konkrétne hry ako varianty a vytvoriť kľúč na ich scénické čítanie. Výstupom bude rukopis knihy. Okrem vedeckej hodnoty bude práca aj pedagogickým podkladom pre výučbu mimoeurópskeho divadla, ktoré už sto rokov výrazne ovplyvňuje európske divadelné dianie. Hoci potreba dialógu kultúr stále rastie a ťažisko diskurzu sa vychyľuje zo svojho tradičného európskeho stredu, v programe umeleckého a humanitného vzdelávania na Slovensku v tejto oblasti už po dve desaťročia - napriek pádu politických bariér - tolerujeme provizórium.

Názov: Spoločenské súvislosti vzniku Slovenského národného divadla
The Social Context of the Establishment of the Slovak National Theatre

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Andrej Maťašík, PhD.
Doba riešenia: 1. 1 .2013 - 31. 12. 2015
Program: VEGA
Číslo: 2/0046/13
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: /
Anotácia: Súčasná slovenská teatrológia prevzala od predchodcov zvyk jednoducho konštatovať, že v marci 1920 začalo v Bratislave pôsobiť Slovenské národné divadlo. Už za podrobnosť sa pokladá pripomínanie faktu, že ako SND začala pôsobiť Východočeská divadelní společnost riaditeľa a podnikateľa Bedřicha Jeřábka a že sa tak stalo na základe zmluvy s držiteľom koncesie, Družstvom SND. Teatrologicky nie je vôbec spracovaný spoločenský kontext - ani slovenský, teda do akej situácie vstúpila inštitúcia formálne národná, no zložením repertoáru orientovaná čechoslovakisticky, ani česky - veď divadelná spoločnosť, ktorá mala zmluvu so siedmimi východočeskými mestami uprostred sezóny činnosť ukončila a mestá ako Hradec Králové či Pardubice zostali zo dňa na deň bez profesionálnej divadelnej ponuky a napokon ani československy - prečo sa konceptom vytvorenia Družstva SND najskôr zaoberal Klub slovenských poslancov v pražskom parlamente a až následne sa v Bratislave uskutočnili kroky smerujúce k jeho vytvoreniu.

Názov: Pravda a metóda v divadle
The Truth and the Method in the Theatre

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
Doba riešenia: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2015
Program: VEGA
Číslo: 2/0187/12
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: /
Anotácia: V teatrológii, tak ako v iných umenovedných disciplínach, má pre kvalitu poznania výrazný vplyv otázka metodologického skúmania divadelného artefaktu. V priebehu vývinu tejto disciplíny sa využívali rôzne metódy, ktoré vždy vedeli odkryť niektoré aspekty problematiky, hoci nie vždy všetky. Historická analýza, formálna, štrukturalistická, semiologická, ale aj dialekticko-materialistická, všetky mali prispieť k pravdivému poznaniu, hoci s odstupom času vidíme aj významné obmedzenia použitých metód a dokonca v niektorých prípadoch i deformácie a nepravdy, ku ktorým sa dospelo. Aká je situácia dnes? Ako možno spojiť metódu a pravdu v súčasnej teatrológii? To je nielen otázka filozofická, ale aj čisto praktická zaujímajúca teoretickú i pedagogickú sféru.

Názov: Multikulturalita vo filmovej teórii a praxi
Multiculturalism in film theory and practice

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.
Doba riešenia: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014
Program: VEGA
Číslo: 2/0171/12
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: /
Anotácia: Ide o prvý projekt v rámci Slovenska zameraný na systematické spracovanie vplyvu teórii multikulturality na oblasť filmových štúdií i kinematografie. Jeho jednotlivé časti budú venované rôznym teóriám multikulturality, resp. postkoloniality, prieniku týchto teórií do oblasti filmových štúdií a napokon i ich prieniku do jednotlivých filmových diel. Posledná z menovaných častí – analýza vplyvu debát o multikulturalite na filmovú prax v zmysle jednotlivých filmových textov – bude mať charakter prípadových štúdií. Pôjde o analýzu niekoľkých vhodne vybraných diel zo súčasnej svetovej i slovenskej kinematografie z hľadiska ich individuálnych prístupov ku koexistencii kultúrnych vzorcov v rôznych typoch súčasných spoločností.

Názov: Umelecké a spoločenské funkcie súčasného slovenského divadla
Artistic and Social Funkcions of Contemporary Slovak Theatre

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Andrej Maťašík, PhD.
Doba riešenia: 1. 5. 2011 – 31.10. 2014
Program: APVV
Číslo: APVV-0619-10
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: /
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum umeleckých a spoločenských funkcií súčasného slovenského divadla v rámci slovenskej divadelnej kultúry konca 20. a začiatku 21. storočia. Riešitelia v teoreticko-historickom charaktere projektu uplatnia poznatky a metodické postupy jednotlivých subdisciplín divadelnej vedy - najmä dejín divadla, dejín drámy, teórie a estetiky divadla a drámy, sociológie divadla. Projekt bude precizovať hodnotiace kritériá súčasného slovenského divadla. Z kongnitívneho hľadiska v ňom pôjde o objavovanie doteraz nepoznaných kontextov slovenskej divadelnej kultúry (zahraničných, intermediálnych, spoločenských, umeleckých, interkultúrnych), o skúmanie inscenačných poetík súčasného slovenského divadla v kontexte blízkych zahraničných trendov. Poznanie sa rozšíri aj v oblasti výskumu divadelnej kreativity, procesov v oblasti divadelnej recepcie, dramaturgie a funkcií divadla v transformujúcej sa spoločnosti a kultúre. Špecifiká slovenskej divadelnej tvorby obdobia 1980 - do súčasnosti sa budú z hľadiska umeleckých a spoločenských funkcií skúmať v celistvosti v dejinách slovenskej teatrológie po prvý raz.

Názov: Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska
European Dimensions of the Artistic Culture in Slovakia

Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj. Podprogram: OPVaV-2009 SORO 4.1 - Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji.
Číslo: 26240120035
Doba riešenia: 1. 12. 2010 – 31. 3. 2015
Nositeľ projektu: Ústav dejín umenia SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: Ústav svetovej literatúry SAV, Ústav hudobnej vedy SAV, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska je podpora excelentného výskumu v oblasti teórie dejín kultúry a umenia. Založenie centra excelentného výskumu v oblasti teórie a dejín kultúry, ktoré zodpovedá súčasným potrebám rozvoja slovenskej kultúry v znalostnej spoločnosti, zabezpečí efektívne prepojenie kvalitatívneho vzdelávania, špičkového výskumu, využívanie a praktickú aplikáciu IT nástrojov v oblasti výskumu, ako aj dostupnosť informačných zdrojov, inovačných a komerčných aktivít smerom k odberateľskej praxi, sieťovanie vedeckých a výskumných pracovísk doma v zahraničí.

Názov: Literárny, divadelný a etický priestor v Malých morálnych dielkach Giacoma Leopardiho - spoločná európska a kultúrna identita
Literary, theatrical and ethically space in „Operette morali“ of Giacomo Leopardi – common European Cultural identity

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Dagmar Sabolová, CSc.
Program: VEGA
Číslo: 2/0061/12
Doba riešenia: 1.1.2012 – 31. 12. 2012
Nositeľ projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Spoluriešiteľská inštitúcia: /
Anotácia: Projekt výskumu „Literárny, divadelný a kultúrny priestor v Malých morálnych dielkach“ talianskeho autora, básnika, filozofa Giacoma Leopardiho sa sústreďuje na analýzu morálnych dialógov tohto autora, diela, ktoré patrí k európskemu kultúrnemu dedičstvu a ktoré je na Slovensku zatiaľ úplne neznáme, na rozdiel napríklad od Čiech, kde existuje aj preklad kompletného diela pod názvom Sázka Prometheova, kompletné preklady sú aj v USA a v Anglicku. Nakoľko dielo, ktoré vzniklo v roku 1834 a dokončené bolo v nasledujúcich rokoch, v sebe zahŕňa sumu antických vedomostí a filozofie, súdobých ideológií a vedeckých poznatkov vo forme zvolených typických postáv z ľudských dejín, umenia a filozofie, rôznych odkazov, ktoré dávajú dielu špecifický význam, v súčasnosti ani nie je možné a ani v Taliansku sa nevydáva toto dielo bez vedeckého komentára, ktorý odkrýva sémantické roviny diela. Cieľom výskumu je odkrytie tých sémantických rovín prostredníctvom semiotického výskumu zameraného na intextualitu diela.
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 14. 10. 2019 - ©Mike