main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 03.03.2024
Meniny ma: Bohumil, Bohumila
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Prihláška


Doplnkové prijímacie konanie

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci v Ústavom divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, v. v. i. vyhlásila doplnkové prijímacie konanie na doktorandské štúdium v študijnom odbore 2. 12. Filozofia, v študijnom programe estetika.

Bližšie informácie o podávaní prihlášok sú dostupné na: https://www.ff.ukf.sk/verejnost-a-media/oznamy/1290-doplnkove-prijimacie-konanie-na-doktorandske-studium
Prihlášky na doplnkové prijímacie konanie je potrebné doručiť do 15. augusta 2023 na adresu univerzity.Elektronická alebo podpísaná papierová prihláška spolu s prílohami sa posiela do 31. mája 2023 na adresu:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Oddelenie pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Štefánikova 67
949 74 Nitra


Bližšie informácie o podávaní prihlášok sú dostupné na: https://www.ff.ukf.sk/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-a-terminy.

Povinné prílohy:

• životopis,
• overená kópia diplomu o ukončení 2. stupňa vysokoškolského štúdia (uchádzač, ktorý štúdium 2. stupňa vysokoškolského štúdia ukončí v aktuálnom akademickom roku, predloží overenú fotokópiu diplomu dodatočne po jeho obdržaní, najneskôr však v deň zápisu na štúdium),
• zoznam predchádzajúcej publikačnej a inej odbornej činnosti (účasť na ŠVOUČ, odborných súťažiach, študentských a iných preukázateľných aktivitách a pod.),
• projekt dizertačnej práce na vybranú tému v rozsahu cca 3 – 5 strán (vymedzenie predmetu a cieľa práce, teoreticko-metodologické východiská, koncepcia a metodológia výskumu, očakávaný prínos dizertačnej práce, súpis relevantnej literatúry k téme projektu a pod.),
• doklad o prevode poplatku.

Dokumenty, ktoré sa doručujú v elektronickej forme externej vzdelávacej inštitúcii Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV:

• životopis,
• zoznam predchádzajúcej publikačnej a inej odbornej činnosti (účasť na ŠVOUČ, odborných súťažiach, študentských a iných preukázateľných aktivitách a pod.),
• projekt dizertačnej práce na vybranú tému v rozsahu cca 3 – 5 strán (vymedzenie predmetu a cieľa práce, teoreticko-metodologické východiská, koncepcia a metodológia výskumu, očakávaný prínos dizertačnej práce, súpis relevantnej literatúry k téme projektu a pod.),
• výber cudzieho jazyka (preferuje sa anglický jazyk).

Uvedené dokumenty je potrebné zaslať v elektronickej forme do 31. mája 2023 na emailovú adresu: elena.knopova@savba.sk.
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 25. 08. 2023 - ©Mike