main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 02.03.2024
Meniny ma: Anežka
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Prijímacie konanie

Prijímacie skúšky doplnkového prijímacieho konania sa budú konať v termíne 21. – 28. august 2023.
Miesto konania prijímacej skúšky doplnkového prijímacieho konania je:
Ústav divadelnej a filmovej vedy
Centra vied o umení SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 5819/9
841 04 Bratislava
(budova Spoločenskovedných ústavov, 2. poschodie)Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vykonanie prijímacej skúšky.

Základným požadovaným kritériom je, aby uchádzač mal ukončené vysokoškolské vzdelanie (2. stupeň) v odbore filozofia alebo v odbore vedy o umení a kultúre, resp. súvisiacom odbore v skupine študijných odborov Humanitné vedy.

Poradie uchádzačov sa určuje na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Prijímacie konanie pozostáva:
• z prezentácie projektu dizertačnej práce,
• z ústneho pohovoru z daného odboru - overenie odbornej orientácie uchádzača v predmetnej problematike,
• z overenia znalosti svetového jazyka – overenie je zamerané na porozumenie obsahu odborného textu, tematicky orientovaného na problematiku divadelného alebo filmového umenia (výber cudzieho jazyka sa uvádza v prihláške, preferuje sa anglický jazyk).
Hlavnou témou ústneho pohovoru je diskusia o pripravenosti uchádzača na doktorandské štúdium a na výskum, ktorý by chcel v rámci tohto štúdia realizovať. Na pohovore sa priamo neskúšajú teoretické poznatky, ale od uchádzačov sa očakáva dobrá orientácia a erudovanosť v danej problematike a používanie adekvátneho terminologického aparátu.

Pohovor bude prebiehať nasledovne:
- uchádzač sa stručne predstaví a v rozsahu najviac 15 minút objasní svoj projekt dizertačnej práce,
- v diskusii zodpovie na otázky členov prijímacej komisie.

Prijímacie skúšky sa budú konať v predpokladanom termíne 26. – 30. jún 2023.

O presnom termíne a čase bude uchádzač informovaný najneskôr 1 týždeň pred konaním skúšky formou pozvánky s uvedením presného dňa a hodiny skúšky.

Miestom konania prijímacej skúšky je:
Ústav divadelnej a filmovej vedy
Centrum vied o umení SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
(budova Spoločenskovedných ústavov, 2. poschodie)

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 25. 08. 2023 - ©Mike