main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 03.03.2024
Meniny ma: Bohumil, Bohumila
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Témy doktorandského štúdia


Školiteľ: doc. Mgr. art. Karol Mišovic, PhD.
K problematike scénografie v súčasnom slovenskom bábkovom divadle

Navrhovaná téma doktorandskej práce má za cieľ výskum v oblasti súčasného bábkového divadla, ktorému slovenská teatrológia nevenuje dostatočnú pozornosť. Výtvarná a scénografická zložka inscenácií je pritom dnes pre výsledný tvar umeleckého diela často určujúca. Dizertačná práca má priblížiť a charakterizovať prostredníctvom vybraných bábkarských scénografov a scénografiek, ich diferenciačných tvorivých postupov a autorských poetík postupnú transformáciu a smerovanie súčasného slovenského bábkového divadla v oblasti scénografie.

Školiteľ: doc. Mgr. art. Karol Mišovic, PhD.
Súčasné režisérky na slovenskej nezávislej divadelnej scéne

Hlavným zámerom je výskum a charakterizácia tvorby mladej generácie umelkýň (najmä režisérok) v slovenskom divadle v 21. storočí. Cieľom je tiež určiť a pomenovať ich postavenia v kontexte slovenského a európskeho divadla, skúmať dôvody, prečo sa väčšina tvorkýň (Júlia Rázusová, Iveta Ditte-Jurčová, Maja Danadová, Alžbeta Vrzgula, Veronika Malgot a iné) uplatňujú vo sfére nezávislých divadiel a divadelných zoskupení a prečo ich tvorba, až na niekoľko výnimiek, absentuje v zriaďovaných divadlách. Cieľom dizertačnej práce nie sú solitérne profily jednotlivých ženských osobností, ale komparatívny výskum ich špecifických tvorivých poetík, nachádzanie spoločných prienikov vo formálnych, jazykových a tematických oblastiach tvorby jednotlivých režisérok. 

Školiteľka: doc. PhDr. Elena Knopová, PhD.
Estetika artificiálnosti v súčasnom divadle

Vývin nových vizuálnych a komunikačných technológií v súčasnosti stále viac ovplyvňuje aj divadelné umenie. Nejde len o problematizovanie divadelného vizuálneho kódu miešaním rôznorodých realít na javisku, ale ide najmä o prepájanie živého (napr. herec) a artificiálneho (technológie) v ich vzájomných interakciách a v následných interakciách s rôznorodými vonkajšími systémami (vrátane divákov). Využívanie, ale aj tematizovanie umelej inteligencie, virtuálnej reality a moderných počítačových simulácií v divadle je štádiom ďalšej divadelnej evolúcie, emergencie a metakreácie. Dizertačná téma umožňuje interdisciplinárne prístupy z perspektívy teórie médií, konceptov posthumanizmu a trashumanizmu, ale aj psychológie atď. Cieľom výskumu bude charakterizovať podobu a vplyv tohto fenoménu na súčasné európske a slovenské divadlo na základe vybranej vzorky diel tvorcov a tvorkýň.

Téma pre doplnkové prijímacie konanie

Školiteľ: doc. Mgr. Martin Palúch, PhD.
Filmový archív: včera, dnes a zajtra

Téma doktorandskej práce je zameraná na výskum v oblasti súčasných archívnych štúdií. Na Slovensku sa im doteraz filmová veda venovala len parciálne. Práca s filmovými archívmi rôzneho druhu je pritom v súčasnej filmovej tvorbe na vzostupe a tento trend je vo svete široko teoreticky reflektovaný. Systematický výskum filmového archívu je z tohto dôvodu v našich podmienkach opodstatnený. Dotýka sa rôznych oblastí vedeckého bádania: vnímania archívu ako pamäťovej inštitúcie, zdroja na re-kontextualizáciu a výklad minulosti, priestoru slúžiaceho na reflexiu premien jeho funkcií, databázy pre tvorbu novodobých mýtov a ideológií. Dizertačná práca by mala obsiahnuť niektoré z načrtnutých tematických línií. Charakterizovať diferencované prístupy pri práci s filmovými archívmi, popísať originálne tvorivé postupy, ktoré archívne materiály používajú na tvorbu nových konceptuálnych diel. K zmenám vo vnímaní filmového archívu došlo aj s nástupom digitálnych technológií. Nejde už len o priestor určený primárne na uchovávanie, ale aj o priestor multifunkčný, ktorý v sebe prepája knižničné, galerijné, múzejné a projekčné funkcie. Ide o komplex vhodný na bádanie, poznávanie a tvorbu.
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 25. 08. 2023 - ©Mike