main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 02.07.2020
Meniny ma: Berta
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Vypísané témy dizertačných prác na doktorandské štúdium v ÚDFV CVU SAV v študijnom programe estetika, študijný odbor 2.1.6 estetika v akademickom roku 2019/2020


Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že v akademickom roku 2019/2020 otvára v spolupráci s Ústavom divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV v Bratislave interné (3-ročné) doktorandské štúdium v študijnom odbore 2.1.6 estetika, v študijnom programe estetika.

Doktorandské štúdium v externej vzdelávacej inštitúcii – ÚDFV CVU SAV bude prebiehať v Bratislave v ÚDFV CVU SAV a len niektoré vybrané semináre na FF UKF v Nitre.

Témy dizertačných prác na doktorandské štúdium v študijnom programe estetika (Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV) so začiatkom 2019/2020:


Školiteľ: prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
Francúzske divadlo a dráma 20. storočia
French Teatre and Drama of the 20th Century


Francúzske divadlo a dráma patrili v 20. storočí k najvýznamnejším v Európe. Odohralo sa tam veľa výnimočných umeleckých udalostí, pôsobilo tam množstvo významných osobností, toto umenie malo veľkú spoločenskú silu a vplyv nielen doma, ale aj v zahraničí, Slovensko nevynímajúc. Jeho štúdium patrí k základom poznania moderného divadla a súčasnej drámy. V doktorandskej práci sa pravdepodobne nedá vystihnúť celá sila jeho odkazu, ale prostredníctvom skúmania a analýzy doktorandom a školiteľom zvolených osobností, divadelných inštitúcií, festivalov a udalostí sa prispeje k formulácii významu francúzskeho divadla pre 20. storočie, syntetickému obrazu jeho vplyvu na stav dnešnej spoločnosti a umenia.


Školiteľka: PhDr. Elena Knopová, PhD.
Kompozičné a dekompozičné princípy v súčasnom európskom divadle. Estetika súčasného scénického umenia – od prvkov dada po divadlo obrazu.
The Principles of Composition and Decomposition in Contemporary European Theatre. The Aesthetics of Contemporary Performing Art Scene - from Dada Elements to the Theatre of Image.


Súčasné divadlo sa prejavuje narúšaním ustálených žánrových a druhových zaradení ako aj z nich vyplývajúcich estetických kompozičných postupov v rovine dramatickej (text) aj inscenačnej (scénické dielo). Postdramatický text a divadlo priniesli absenciu dominancie autora a slova ako súčasť prejavov širšie chápanej postmoderny. S čím sa však stretávame „po postmoderne“? Pozornosť tvorcov sa zacielila na obraz (theatre of image), telo (subjekt/objekt), experimentuje sa s časom, priestorom, diváckou recepciou, stretávame sa s prejavmi fixovanej improvizácie či dokonca spontánnej autenticity (napr. performerov, nehercov, expertov obyčajných dní). Divadlo sa pohybuje na pomedzí tradičného inscenovania, performancie, akcionizmu, manifestu, výtvarnej inštalácie, je výsostne medzidruhové a intertextuálne. 21. storočie ponúka divadlo, kde sa divák stáva autonómnym autorom. Rozvíja sa tzv. site-specific (napr. Rimini protokoll), live cinema (Katie Mitchell), práca s elektronickými médiami a technickým obrazom (napr. The Wooster Group, Romeo Castelluci), ktoré celý divadelný tvar posúvajú do inej recepčnej sféry (napr. Christop Schlingensief). To vedie k novým možnostiam skúmania vlastností budovania súčasného divadelného znaku ako aj funkcií divadla.


Školiteľka: Doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.
Kontinuity a diskontinuity v post-socialistickej audiovízii
Continuities and Discontinuities in Post-Socialist Screen Industries


Počiatočné prístupy k historiografii tzv. východného bloku po roku 1989 mali tendenciu zdôrazňovať zlomy a zmeny, a to v domácich kontextoch ako aj v zahraničí, resp. na tzv. Západe. Prístupy zahŕňali rôzne tipy historických naratívov: napr. romantické, teleologické i tragické. V kontexte výskumu kinematografie a televízie sa relativizácia diskontinuít a kritickejší prístup k samotnému konceptu zmeny začal presadzovať až v poslednom desaťročí, pričom sa intenzívnejšie relativizuje aj koncept „socialistickosti“ a „post-socialistickosti“ audiovizuálnych priemyslov. Vypísaná téma je formulovaná tak, aby poňala rôzne aspekty audiovízie tzv. post-socialistických krajín, či už zvlášť alebo vo vzájomnej komparácii rôznorodých národných skúseností. Dôraz má byť položený najmä na prehodnotenie údajných zlomov a ich jemnejšie nuansovanie skúmaním pozostatkov rétoriky i praktík predchádzajúcich období po roku 1989, prípustný je však aj opačný postup: napr. skúmanie tzv. europeizácie či westernizácie neskorosocialistickej audiovízie.
Výskum môže zahrnúť rovnako kinematografiu ako aj vývoj a premeny televízie.


Prijímacie skúšky pozostávajú:
1.) z prezentácie projektu dizertačnej práce,
2.) z overenia odbornej orientácie uchádzača v predmetnej problematike - ústneho pohovoru z daného odboru,
3.) z overenia znalosti svetového jazyka (v prihláške je potrebné uviesť jazyk, z ktorého budete robiť prijímacie skúšky, FF UKF preferuje anglický jazyk).

Poznámky:
Prijímacie konanie má formu ústneho pohovoru. Uchádzač v písomnej podobe predloží:
- odborný životopis a súpis vlastnej publikačnej činnosti, ako aj iných odborných (umeleckých) aktivít, ktoré pokladá za relevantné;
- projekt svojej dizertačnej práce spracúvajúcej vypísanú tému (koncepcia a metodológia výskumu, literatúra ap.).

Projekt treba najmenej 5 dní pred konaním prijímacej skúšky odoslať elektronickou poštou predsedovi komisie prof. PhDr. Milošovi Mistríkovi, DrSc. na e-mailovú adresu milos.mistrik@savba.sk

Hlavnou témou ústneho pohovoru je diskusia o pripravenosti uchádzača na doktorandské štúdium a na výskum, ktorý by chcel v rámci tohto štúdia realizovať. Na pohovore sa od uchádzačov očakáva dobrá orientácia a erudovanosť v danej problematike a používanie adekvátneho terminologického aparátu.

Pohovor bude prebiehať nasledovne:
- uchádzač sa stručne predstaví a v rozsahu najviac 15 minút objasní svoj projekt dizertačnej práce,
- v diskusii zodpovie na otázky členov prijímacej komisie.

Požiadavky:
• Prezentácia vypracovaného projektu dizertačnej práce (projekt v rozsahu cca 3 strán na vybranú tému).
• Predložiť zoznam predchádzajúcej publikačnej, alebo inej odbornej činnosti (čerství absolventi vysokej školy: účasť na ŠVUOČ, odborných súťažiach, prípadne iných študentských aktivitách).

Základnou podmienkou prijatia na internú formu doktorandského štúdia v odbore Estetika je:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie (2. stupeň) v odbore estetika, divadelná veda, filmová veda, dramaturgia, literárna veda, masmediálna komunikácia, resp. v príbuznom odbore humanitného charakteru;
- úspešné absolvovanie prijímacieho konania.

Prihlášku (nezabudnite ju podpísať) posielajte na adresu:
Univerzita Konštantína Filozofa
Filozofická fakulta
Oddelenie pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
Štefánikova 67, 949 74 Nitra
Elektronická prihláška:
https://e-prihlaska.ukf.sk/ais/eprihlas/#!/home

Termín podania prihlášky: 31. máj 2019

Poplatok za prijímacie skúšky:
– za papierovú prihlášku 30,00 €
– za elektronickú prihlášku 25,00 €
Číslo účtu: 7000073076/8180 (Štátna pokladnica), IBAN: SK5481800000007000073076, SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol:
– pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
– pri písomnej forme prihlášky (vzor ŠEVT) 2001xxxxxx (kde xxxxxx je posledných šesť číselných znakov občianskeho preukazu) pri dennom štúdiu
Spôsob platby: – výlučne bankovým prevodom

Kontakt: Monika Szabóová (referentka doktorandského štúdia), tel.: 037/6408373 (p. Szabóová), e-mail: mszaboova@ukf.sk

Prijímacia skúška bude v ÚDFV CVU SAV
: júnový termín bude oznámený uchádzačom neskôr;
Miesto konania skúšok: v externej vzdelávacej inštitúcii – Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Telefón: 02 / 5477 7193

Vysvetlivky:
- štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je tri roky, absolventi získajú titul „philosophiae doctor“ („PhD.“);
- o prijatie na doktorandské študijné programy sa môžu uchádzať absolventi magisterského štúdia príslušného alebo príbuzného odboru;
- prihlášky doplnené prílohami (životopis, overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní – diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu, súpis publikovaných prác, súpis výsledkov inej odbornej činnosti, náčrt projektu na vybranú tému v rozsahu 3 strany, doklad o prevode poplatku) sa posielajú na adresu fakulty UKF;
- uchádzač, ktorý štúdium ukončí v akademickom roku 2018/2019 overenú fotokópiu diplomu predloží dodatočne po jeho obdržaní, najneskôr však pri zápise. Uchádzač (okrem FF UKF v Nitre) k prihláške ako prílohu doloží výpis skúšok príslušného študijného oddelenia;
- prihlásiť sa môžete iba na uverejnené témy.

Viac informácií možno nájsť na stránkach Filozofickej fakulty UKF:

https://www.ff.ukf.sk/doktorandske-studium/prijimacie-skusky-na-doktorandske-studium

https://www.ff.ukf.sk/index.php/sk/prijimacie-konanie/prihlaska-na-studium

Bratislava 15. marca 2019

prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
riaditeľ ÚDFV CVU SAV


empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 22. 04. 2020 - ©Mike