main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 16.06.2024
Meniny ma: Blanka
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Vypísané témy dizertačných prác doktorandského štúdia v ÚDFV CVU SAV, v. v. i. v študijnom programe Estetika na akademický rok 2024/2025


Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že v akademickom roku 2024/2025 otvára v spolupráci s Ústavom divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV, v. v. i. interné (3-ročné) doktorandské štúdium v študijnom odbore 12. filozofia v študijnom programe Estetika.
Doktorandské štúdium v externej vzdelávacej inštitúcii - ÚDFV CVU SAV bude prebiehať v Bratislave a len niektoré vybrané semináre na FF UKF v Nitre.

Témy dizertačných prác na doktorandské štúdium so začiatkom v akademickom roku 2024/2025:

Feministické výzvy v súčasnej audiovízii a audiovizuálnej teórii /
Feminist Challenges to Contemporary Audiovision and Audiovisual Theory

Školiteľka: doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.

Hoci sa zdá, že feministická filmová teória už nahliadla na film zo všetkých aspektov, feminizmus stále ostáva výzvou pre súčasný svet a aj súčasnú kinematografiu a filmovú teóriu v situácii aktuálneho stavu antropocénu. Súčasný stav klimatickej hrozby, migrácií, vojen, toxickej maskulinity naprieč politickým spektrom na lokálnej i globálnej úrovni naznačujú, že ak chceme vnímať tieto javy v kinematografii, feminizmus by mohol byť jednou z inšpirácií k prekonaniu antropocénu ako ich spoločného menovateľa. Vypísaná téma doktorandského štúdia nabáda potenciálnych kandidátov a kandidátky, aby sa zaoberali širokým spektrom fenimistických prístupov k súčasnej kinematografii, či už na úrovni reprezentácie postáv z hľadiska rodu, sebavnímania tvorcov a tvorkýň z tohto aspektu, spôsobov diváckej odozvy, percepcie a recepcie filmu, vzťahov v rámci audioviduálneho priemyslu, a pod. A to nielen z hľadiska obhajoby feministických a iných teoretických prístupov, ale aj ich tvorivej kritickej analýzy.

Vplyv európskej avantgardy na dielo Jána Jamnického /
The influence of the European avant-garde on the work of Ján Jamnický

Školiteľ: doc. Mgr. art. Karol Mišovic, PhD.
Osobnosť režiséra, herca a pedagóga Jána Jamnického patrí medzi najvýraznejšie zjavy slovenského profesionálneho divadla 20. storočia. O jeho tvorbe a osobnosti vyšlo niekoľko popularizačných i odborných článkov, parciálnych štúdií a zborníkov kompletizujúcich dochované archívne materiály. Dodnes však v slovenskej teatrológii absentuje práca celistvejšieho charakteru, ktorá by poukázala najmä na vplyvy európskej avantgardy (najmä z nemeckej, ruskej a českej oblasti) na Jamnického režijnú poetiku. Cieľom dizertačnej práce je práve zmapovať presahy Jamnického tvorby v kontexte dobových avantgardných tendencií.

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 13. 05. 2024 - ©Mike