main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 11.12.2018
Meniny ma: Hilda
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Vypísané témy dizertačných prác na doktorandské štúdium v ÚDFV SAV v študijnom programe estetika, študijný odbor 2.1.6 estetika v akademickom roku 2018/2019


Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že v akademickom roku 2018/2019 otvára v spolupráci s Ústavom divadelnej a filmovej vedy SAV v Bratislave interné (3-ročné) doktorandské štúdium v študijnom odbore 2.1.6 estetika, v študijnom programe estetika.

Doktorandské štúdium v externej vzdelávacej inštitúcii – ÚDFV SAV bude prebiehať v Bratislave v ÚDFV SAV a len niektoré vybrané semináre na FF UKF v Nitre.


Témy dizertačných prác na doktorandské štúdium v študijnom programe estetika (Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV):

Doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.
Globálne aspekty slovenskej audiovízie v kontexte súčasných teórií (post)modernej kultúry.
Global Aspects of Slovak Audiovision in the Context of Contemporary Theories of (Post)Modern Culture

Koniec 20. a prvé desaťročia nasledujúceho milénia sú obdobím, počas ktorého sa výrazne menili podoby modernity. Filozofia, estetika, teória umenia i kultúry, ekonómia, politológia a ďalšie disciplíny dodnes bojujú s termínmi, ktorými sa pokúšajú definovať sériu vznikajúcich fenoménov. Termíny ako postmoderna, globalizácia, informačná spoločnosť, ekonomická kríza sú navrhované a následne spochybňované, pričom veľká časť z nich sa postupne spája s novými témami, estetickými stratégiami či spôsobmi tvorby a sieťovania v audiovízii. Téma otvára priestor pre skúmanie vzťahu transformácie slovenskej audiovízie po r. 1989 ku globálnym procesom transformácie spoločnosti, štátu, ekonomiky, audiovizuálnych priemyslov, ekológie, demografie, či vzťahov k „inému“.
During the end of the 20th century and the first decades of the following millenium, features once linked to modernity are starting to change rapidly. Philosophy, esthetics, art and cultural studies, studies in political economy, politology, and other disciplines are still struggling with appropriate terminology capable of describing the series of new phenomena. Concepts of postmodernity, globalization, information society, financial crisis and others are being designed, but alsoy challenged or even abandoned, and many of them are simultaneously linked with new topics, esthetic strategies and modes of creativity or networking in audiovision. The proposed theme offers an opportunity to examine the transformation of Slovak audiovision from the late 1980s up till now through the prism of global transfromation processes influencing deep changes within modern societies, states, economics, audiovisual industries, ecology, demography or imagining the „others“.

Prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
Francúzske divadlo v 20. storočí
French theatre in the 20th century

Téma sa v tomto rámci spresní podľa zamerania doktoranda. Vyberie sa určitá etapa (napr. jeden z avantgardných smerov), alebo významnejšia iniciatíva (napr. Cartel, decentralizácia), a to buď v oblasti inscenačného umenia, alebo v dramatike (napr. absurdná dráma). Cieľom bude prispieť novou kapitolou k poznaniu francúzskeho divadla, ktoré prináša významné podnety nielen pre naše prostredie.
The topic will be specified in this context according to the doctoral candidate's focus. We will choose a period (eg, one of the avant-garde directions) or one significant initiative (eg, Cartel, decentralization), either in theater art or drama (eg, drama of the absurd). The aim is to contribute a new knowledge of French theater, which brings significant impetus not only to our environment.

Mgr. Martin Palúch, PhD.
Film ako hra a pôsobenie naratívu na diváka
Film as a game and the influence of narative to the viewer perception

Filmové umenie využíva princíp hry s očakávaniami recipienta ako legitímnu stratégiu pri konštruovaní filmového naratívu. Pri percepcii filmového diela pociťuje divák zážitok, ekvivalentný s tým, ktorý zažíva počas aktívneho zapojenia sa do hry. Princíp hry sa dá odčítať aj z vývoja a premien filmových žánrov. Konvencie a schémy tvoria pomyselný herný repertoár a tvorcovia sa snažia naratívy ozvláštniť tak, aby recipient pri sledovaní nového diela zakúsil jedinečné pocity. Väzby medzi hrou, konštruovaním filmového naratívu a recepciou sú zásadnou štýlovou a formálnou podmienkou pre vytvorenie umeleckého filmu.
Film art uses the principles of game with the recipient's expectations as a legitimate strategy in designing a film narrative. In the perception of a movie, the recipient looks at a type of experience that is equivalent to the feeling that occurs during active engagement to game. The principle of the game can be deduced from the transformation and development of film genres. The conventions and schemes forms are an imaginative game repertoire, and the filmmakers are trying to construct the naratives so that the recipient gets unique feelings when watching the new filmwork. The connection between the game, the reception and the construction of the film narrative is an essential stylistic and formal condition of the art work all over the world and Slovakia as well.

Prijímacie skúšky pozostávajú:
1.) z prezentácie projektu dizertačnej práce,
2.) z overenia odbornej orientácie uchádzača v predmetnej problematike - ústneho pohovoru z daného odboru,
3.) z overenia znalosti svetového jazyka (v prihláške je potrebné uviesť jazyk, z ktorého budete robiť prijímacie skúšky, FF UKF preferuje anglický jazyk).

Poznámky:
Prijímacie konanie má formu ústneho pohovoru. Uchádzač v písomnej podobe predloží:
- odborný životopis a súpis vlastnej publikačnej činnosti, ako aj iných odborných (umeleckých) aktivít, ktoré pokladá za relevantné;
- projekt svojej dizertačnej práce spracúvajúcej vypísanú tému (koncepcia a metodológia výskumu, literatúra ap.).

Projekt treba najmenej 5 dní pred konaním prijímacej skúšky odoslať elektronickou poštou predsedovi komisie prof. PhDr. Milošovi Mistríkovi, DrSc. na e-mailovú adresu milos.mistrik@savba.sk

Hlavnou témou ústneho pohovoru je diskusia o pripravenosti uchádzača na doktorandské štúdium a na výskum, ktorý by chcel v rámci tohto štúdia realizovať. Na pohovore sa od uchádzačov očakáva dobrá orientácia a erudovanosť v danej problematike a používanie adekvátneho terminologického aparátu.

Pohovor bude prebiehať nasledovne:
- uchádzač sa stručne predstaví a v rozsahu najviac 15 minút objasní svoj projekt dizertačnej práce,
- v diskusii zodpovie na otázky členov prijímacej komisie.

Požiadavky:
• Predstavenie vypracovaného projektu dizertačnej práce (projekt v rozsahu cca 3 strán na vybranú tému).
• Predložiť zoznam predchádzajúcej publikačnej, alebo inej odbornej činnosti (čerství absolventi vysokej školy: účasť na ŠVUOČ, odborných súťažiach, prípadne iných študentských aktivitách).

Základnou podmienkou prijatia na internú formu doktorandského štúdia v odbore Estetika je:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie (2. stupeň) v odbore estetika, divadelná veda, filmová veda, dramaturgia, literárna veda, resp. v príbuznom odbore humanitného charakteru;
- úspešné absolvovanie prijímacieho konania.

Prihlášku (nezabudnite ju podpísať) posielajte na adresu:
Univerzita Konštantína Filozofa
Filozofická fakulta
Oddelenie pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
Štefánikova 67, 949 74 Nitra
Termín podania prihlášky: 31. máj 2018

Poplatok za prijímacie skúšky:
– za papierovú prihlášku 30,00 €
– za elektronickú prihlášku 25,00 €
Číslo účtu: 7000073076/8180 (Štátna pokladnica), IBAN: SK5481800000007000073076, SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol:
– pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
– pri písomnej forme prihlášky (vzor ŠEVT) 2001xxxxxx (kde xxxxxx je posledných šesť číselných znakov občianskeho preukazu) pri dennom štúdiu
Spôsob platby: – výlučne bankovým prevodom

Kontakt: Monika Szabóová (referentka doktorandského štúdia), tel.: 037/6408373 (p. Szabóová), e-mail: mszaboova@ukf.sk

Prijímacia skúška bude v ÚDFV SAV: júnový termín bude oznámený uchádzačom neskôr;
Miesto konania skúšok: v externej vzdelávacej inštitúcii – Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

Vysvetlivky:
- štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je tri roky, absolventi získajú titul „philosophiae doctor“ („PhD.“);
- o prijatie na doktorandské študijné programy sa môžu uchádzať absolventi magisterského štúdia príslušného alebo príbuzného odboru;
- prihlášky doplnené prílohami (životopis, overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní – diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu, súpis publikovaných prác, súpis výsledkov inej odbornej činnosti, náčrt projektu na vybranú tému v rozsahu 3 strany, doklad o prevode poplatku) sa posielajú na adresu fakulty UKF;
- uchádzač, ktorý štúdium ukončí v akademickom roku 2016/2017 overenú fotokópiu diplomu predloží dodatočne po jeho obdržaní, najneskôr však pri zápise. Uchádzač (okrem FF UKF v Nitre) k prihláške ako prílohu doloží výpis skúšok príslušného študijného oddelenia;
- prihlásiť sa môžete iba na uverejnené témy.

Viac informácií možno nájsť na stránkach Filozofickej fakulty UKF:

https://www.ff.ukf.sk/doktorandske-studium/prijimacie-skusky-na-doktorandske-studium

https://www.ff.ukf.sk/index.php/sk/prijimacie-konanie/prihlaska-na-studium

Bratislava 12. marca 2018

PhDr. Elena Knopová,PhD.
riaditeľka ÚDFV SAV


empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 20. 11. 2018 - ©Mike